3.6 Moderna språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i

flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att

ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och

arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i

målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till

sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ

förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och

samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer,

syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att

kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när

språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta

innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även

ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt

sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och

tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges

förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och

kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och

förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

– reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang

och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

I årskurs 4–9, inom ramen för elevens val

Kommunikationens innehåll

– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

– Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.

– Åsikter och känslor.

– Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

– Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika

medier.

– Olika former av samtal och dialoger.

– Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger.

– Muntlig och skriftlig information, till exempel på skyltar och i reklam.

– Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till

exempel med hjälp av förförståelse.

– Olika sätt att orientera sig i texter och talat språk från Internet och andra medier.

– Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och

interpunktion i det språk som eleverna möter.

– Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i

texter och talat språk i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

– Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.

– Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och

gester.

– Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och

intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, artighetsfraser och

andra fasta språkliga uttryck.

I årskurs 4–9, inom ramen för språkval

Kommunikationens innehåll

– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

– Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

– Åsikter, känslor och erfarenheter.

– Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket

används.

Lyssna och läsa – reception

– Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

– Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

– Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

– Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

– Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter,

till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

– Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

– Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och

interpunktion i det språk som eleverna möter.

– Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i

texter och talat språk i olika situationer.

– Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar

och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

– Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i

sammanhängande tal och skrift.

– Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till

exempel omformuleringar.

– Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande

fraser och uttryck.

– Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och

intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck

samt grammatiska strukturer.