4483RESTAURANT 7 corrigé

 

Du skall ringa och boka restaurang:

 

säg telefonnumret på franska: 96.75.82.74.56

quatre-vingt-seize, soixante-quinze, quatre-vingt-deux, soixante-quatorze, cinquante-six

hejsan, restaurang Hos Maurice

bonjour, restaurant Chez Maurice

hejsan, jag skulle vilja boka ett bord

bonjour, je voudrais réserver une table

ja självklart, till när?

oui bien sûr, pour quand ?

till den 5 :e november

pour le 5 novembre

till den 5 :e november, ok, för hur många personer?

pour le 5 novembre, d’accord, pour combien de personnes ?

vi är 7

on est 7

mycket bra och hur dags?

très bien et à quelle heure ?

vi skulle vilja komma klockan 19.00 om möjligt

on voudrait venir vers 19.00 si possible

vänta, jag tittar efter, lägg inte på, ja det går bra, i vilket namn är det?

attendez, je regarde ; ne quittez pas ; oui c’est bon ; c’est à quel nom ?

jag heter Johansson

je m’appelle Johansson

ursäkta ? Johansson? hur stavas det?

pardon ? Johansson ? ça s’écrit comment ?

J – O – H – A – N – S – S – O- N

J – O – H – A – N – S – S – O- N

mycket bra, alltså ni kommer den 5:e november klockan 19.00 och ni är 7. Stämmer det? (Är det så?)

très bien, donc vous venez le 5 novembre à 19.00 et vous êtes 7. C’est bien ça ?

ja, perfekt, tack så mycket

oui, parfait, merci beaucoup

tack hej då

merci, au revoir

hej då

au revoir

 

Nu ringer du till La Brouette och bokar bord :

 

66.84.93.46.78

soixante-six, quatre-vingt-quatre, quatre-vingt-treize, quarante-six, soixante-dix-huit

hallå? restaurang Skottkärran

allô? restaurant La Brouette, je vous écoute

ja, hejsan, jag skulle vilja boka bord hos er

oui, bonjour, je voudrais réserver une table chez vous

ok, till ikväll?

d’accord, pour ce soir ?

nej, det är till imorgon kväll

non, c’est pour demain soir

den 9:e oktober?

le neuf octobre ?

ja, just det

oui, c’est ça

hur många är ni?

vous êtes combien ?/combien êtes-vous ?

det är för 12 personer

c’est pour douze personnes

å nej, jag är ledsen, det är fullt i morgon kväll

ah non, je suis désolé, c’est complet demain soir

ok, finns det inte ett enda ledigt bord?

d’accord, il n’y a pas une seule table libre ?

nej herrn, det är fullt

non monsieur, c’est complet

ok, en annan dag då

d’accord, un autre jour alors

ja, när vill ni komma?

oui, quand voulez-vous venir ?

finns det lediga bord på fredag kväll?

il y a des tables libres (pour) vendredi soir ?

fredag kväll? vilket datum är det?

vendredi soir? c’est quelle date ?

det är den 12:e oktober

c’est le douze octobre

för hur många personer?

pour combien de personnes ?

vi är fortfarande 12

on est toujours douze/nous sommes toujours douze

vilken tid vill ni komma?

à quelle heure voulez-vous venir ?

jag skulle vilja ha ett bord till klockan 20.30 om det är möjligt

je voudrais une table pour huit heures et demie si possible

javisst, det går bra; ute eller inne?

bien sûr, ça marche/ça va ; en terrasse ou en salle ? (à l’extérieur ou à l’intérieur)

vi vill ha ett bord ute tack’

on veut/on voudrait une table en terrasse s’il vous plaît

ok, vilket ä rert namn?

d’accord, quel est votre nom ?

mitt namn är Louis Braille

mon non est Louis Braille

ursäkta? hur stavas det?

pardon? ça s’écrit comment ?

L – O – U – I – S   B – R – A – I – L – L – E

L – O – U – I – S   B – R – A – I – L – L – E

ok, utmärkt, välkomna

d’accord, parfait, soyez les bienvenus ! (bienvenue !)

tack så mycket, vi ses på fredag kväll, hej då

merci beaucoup, à vendredi soir, au revoir

hej då och ha en bra kväll herrn

au revoir et bonne soirée monsieur

tack detsamma

merci pareillement

 

fler bokningar:

 

·       ring Chez Maurice och boka ett bord för 6 personer måndagen den 29/10 klockan 19.00 ev. senare om det är för tidigt; boka i namnet Gustafsson

·       boka ett bord för 6 personer på Le Clos Bourguignon tisdagen den 30/10 klockan 19.30; boka i Stefan Gustafssons namn

·       boka ett bord för 6 perosoner på Le Coude à Coude, onsdagen den 31/10 klockan 19.00; boka i Stefan Gustafssons namn

·       boka ett bord på restaurang La Casserole till torsdagen den 01/11 för 6 personer klockan 19.00 ev. senare; boka i Stefan Gustafssons namn