Moderna språk

Utvecklar sin förmåga

Visar förmåga

Visar god förmåga

Visar mycket god förmåga

Lyssna

(reception)

att förstå enstaka ord och fraser i talat språk.

att förstå det mest väsentliga i tydligt talat språk, i enkla instruktioner, beskrivningar och berättelser.

att förstå innehållet i tydligt talat språk, i instruktioner, beskrivningar och berättelser.

att tillgodogöra sig innehållet i tydligt talat språk, instruktioner, beskrivningar och berättelser och att kunna göra sammanfattningar av helheten.

Läsa

(reception)

att läsa och förstå mycket enkla texter.

att kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.

att tillgodogöra sig enkla texter och visa på olika sätt förståelse av innehållet.

att tillgodogöra sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer.

Tala, samtala

(kommunikation, interaktion)

att delta i mycket enkla samtal .

att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.

att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och tala ganska tydligt.
Att använda några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal ska fungera.

att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och att kunna tala ganska sammanhängande, tydligt och varierat.
Att använda strategier och andra hjälpmedel för att lösa olika språkliga problem.

Skriva

(produktion)

att skriva mycket enkla meningar.

att skriva enkla meningar om vardagliga ämnen.

att skriva ganska enkla och relativt tydliga texter om olika ämnen. Att kunna göra enkla bearbetningar.

att skriva enkla, tydliga och relativt sammanhängande texter med ett varierat språk. Att bearbeta och förbättra sin text.

Interkulturell förståelse

att kunna något om vardagsliv och levnadssätt i några länder där språket talas.

att kunna något om vardagsliv och levnadssätt i några länder där språket används. Kunna göra enkla jämförelser.

att kommentera och jämföra vardagsliv och levnadssätt i några av länderna där språket talas.

att kommentera och jämföra vardagsliv, levnadssätt, sociala relationer i länder där språket talas.