SKOLANS POLICY MOT ALKOHOL OCH DROGER 

 

1.      MÅL:

 

Alla elever och all personal på vår skola skall kunna känna sig trygga och fria från drogernas negativa konsekvenser och drogromantiserande budskap.

Elever och personal inom skolan skall känna till och arbeta för att förverkliga vårt mål att minska alkohol- och drogmissbruk.

 

 

2.      Strategi under det närmaste året:

Ett aktivt arbete med våra ordningsregler och genom information och dialog på t.ex. temadagar, skapa medvetenhet hos elever, personal och föräldrar om risker med att använda/bruka alkohol- eller narkotikaklassade preparat.
Skolan skall arbeta aktivt tillsammans med elever, polisen, socialtjänsten, Vändpunkten samt *Årjängs ansvar.

 

      Bättre uppföljning av frånvaro eftersom detta kan vara en bidragande                     orsak vid missbruk av alkohol- eller andra former av droger.

 

3.      Metoder/Aktiviteter:

 

Vid varje vårtermin start gör elevvårdsteamet en ”drogvaneundersökning (enkät)” på samtliga elever i årskurs 2.

 

Enkäten sammanställs och redovisas under hösttermin till, personal inom skolan, föräldrar, socialtjänstens kontaktpersonal, polisen, Vändpunkten samt Årjängs ansvar.


Vid höstterminens föräldramöte för Åk1 redovisas inte bara resultatet från enkätundersökningen utan även hur vi går tillväga vid misstanke om alkohol- och narkotikabruk hos elev/elever.

Polis och personal från socialförvaltningen deltar vid detta möte.

 

4.      Organisation:

 

Elevhälsan är den organisation som ansvarar bl.a. för arbetet mot alkohol och droger på skolan.

Gruppen består av; rektor, skolsköterska, kurator och elevskyddsombud.

 

 

 

Elevhälsan:

·        Utarbetar och planerar utbildning och information kontinuerligt för personalgruppen kring Drog-, Våld- och Mobbningsfrågor.

·        Uppdaterar handlingsprogrammet för elever varje läsår gällande alkohol- och droger.

·        Är resurspersoner till rektor om det bedöms att flera personer skall vara närvarande vid samtal.

 

 

5.      Uppföljningsplan:

 

Uppföljning skall ske en gång/läsår av elevhälsan.

 

Vad har gjorts?verktyg:

 

Hur har det tagits emot? - verktyg:

 

Sammanställning. Redovisas för personalen, barn- och utbildningsnämnden, elevrådet, Årjängs ansvar samt till föräldrar.

 

 

6.      Kommunikationsplan:

                      

 

7.      Ansvariga:

 

·        Elevhälsan har huvudansvaret vad gäller utbildning, temadagar och att vidta åtgärder när elever misstänks vara drogpåverkad eller har drogproblem.

·        Personal inom skolan skall arbeta aktivt för att möjliggöra en större medvetenhet om riskerna med användning av droger och vara uppmärksam när misstanke finns.

 

     

8.   VID MISSTANKE OM ATT EN ELEV ANVÄNDER DROGER ELLER MISSBRUKAR ALKOHOL, KOMMER:

 

          Till samtalet kan rektor kalla; mentor, socialförvaltning, kurator, skolsköterska, samt vid behov andra resurspersoner.

 

9.   OM ELEV KOMMER DROG – ELLER ALKOHOLPÅVERKAD               TILL SKOLAN:

 

 

 

10. BESLUT OM ÅTGÄRDER ANGÅENDE POLICYN FATTAS AV             REKTOR I SAMRÅD MED ELEVHÄLSAN.

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden Årjängs kommun.

 

 

 

 

* Årjängs ansvar = En resursgrupp för alkohol- och drogfrågor i kommunen med representanter från polis, socialförvaltning, fritidsförvaltning, skolan och kommunledning.