§54 regler för skriftliga prov i moderna språk

Vid skriftliga prov i moderna språk är läraren skyldig att respektera följande regler för att provet skall kunna bedömas eller betygssättas. Brott mot någon eller flera av dessa regler leder automatiskt till ogiltigförklarande av prov. Detta skall omedelbart rapporteras till klassföreståndare/mentor samt skolledning. En skriftlig kommentar skall också skickas till elevens målsman. Läraren är därefter skyldig att ge eleven ett omprov som dessutom skall vara lite mer omfattande och lite svårare och på vilket endast E kan sättas. Detta omprov skall ske senast 10 dagar efter det första tillfället.

 

Regler vid prov:

Eleven skall:

 

·         medtaga penna och suddgummi

·         skriva med blyertspenna på provet, bläckpenna kan i undantagsfall godkännas

·         vara tyst under provtillfället

·         inte använda någon form av teknisk utrustning (mobiltelefon, i-phone, cd- eller dvdspelare, ej heller dator

·         inte lämna klassrummet så länge provet pågår (vid ev. toalettbesök skall ett nytt prov delas ut)

·         sitta med minst 1 bänks mellanrum till andra elever

·         sätta sig på av läraren angiven plats

·         sitta med ansiktet mot tavlan (eller alla elever skall sitta åt samma håll)

·         efter inlämnat prov fortsätta med del B som också är obligatorisk

·         inte avsluta lektion före den ordinarie lektionstiden (undantag kan ges för elev som hittills skött alla sina uppgifter, lektionsarbete och läxor med bra resultat)

·         inte ställa muntliga frågor under provtillfället

·         inte ha någon form av andra papper på bänken

·         inte lyssna på någon form av musik vare sig under ordinarie lektionstid eller under provtillfället

 

Läraren skall:

 

·         rätta proven med hjälp av de nationella rättningsmallar som finns hos FLF och Skolverket

·         inte bedöma och rätta proven utifrån egna åsikter och kunskaper

·         genast ogiltigförklara ett prov där en eller flera av ovanstående punkter inte åtföljs

·         skicka en kopia av proven för sambedömning i den gemensamma rättningsgruppen

·         skriva ett skriftligt omdöme på provet i form av ett betygssteg (A-E) och detta skall skrivas in i varje elevs individuella terminsbedömning

·         använda de provmallar som finns hos FLF men bör skriva om dessa och anpassa dessa efter varje undervisningsgrupp

·         inte låta elever som är klara med det skriftliga provet få gå

·         förse elever som är klara med provet med uppföljningsuppgifter del B

·         erbjuda omprov för elever som fått underkänt på det skriftliga provet eller som önskar få ett bättre resultat

·         erbjuda omprov senast 10 dagar efter det skriftliga provet, helst utöver ordinarie skoltid då detta är möjligt

·         aldrig använda samma prov flera gånger

·         inte besvara någon form av frågor under provet, vissa undantag finns, se vidare § 58:2