FÖRÄLDRAKONTRAKT

 

 

Läs igenom detta policydokument och om ni godkänner vill vi att ni och ert barn skriver under och lämnar in det till skolan.

 

 

AKTIV STÄLLNING MOT DROGER, ”NARKOTIKA/ALKOHOL”

 

Vår målsättning är att alla elever och skolpersonal ska känna sig trygga i

skolan. Därför har vi tydliga regler mot alkohol och narkotika på skolan

samt en tydlig policy mot droger som gäller både skolpersonal och elever.

 

Vi vill tillsammans med Er föräldrar lotsa våra ungdomar drogfritt genom gymnasieåren.

 

Ett flertal drogvaneundersökningar som gjorts över hela landet visar att

gymnasieåldern är en tid då många ungdomar kommer i kontakt med droger och många fastnar i ett missbruk.

 

Drogerna orsakar inte bara skador och problem för den enskilde ungdomen och dennes familj. Drogmissbruk påverkar också hela skolans arbetsmiljö

t ex. när det gäller trygghet, säkerhet och öppenhet.

Vid misstankar om missbruk eller vid bekräftat missbruk samarbetar vi med er föräldrar, socialtjänsten, polisen och Vändpunkten * Årjängs ansvar.

 

Nedan följer ett utdrag från våra ordningsregler.

Ordningsregler för Årjängs gymnasieskola

 

Alla elever och all personal på vår skola ska känna sig trygga och respekterade. Därför är det viktigt att vi möter varandra respektfullt, med ömsesidigt förtroende och lojalitet för att främja öppenhet, samarbete och rättvisa.

Genom detta når vi högre kvalitet och glädje i vårt arbete.

 

I Årjängs gymnasieskola…

 

·        Kränker vi aldrig varandra på något sätt.

·        Accepterar vi aldrig alkohol eller narkotika.

·        Kommer vi i tid och är närvarande.

·        Lämnar vi störande föremål utanför lektioner.

 

 

 

 

Här följer ett utdrag från skolans policy mot alkohol och droger.

 

8.   VID MISSTANKE OM ATT EN ELEV ANVÄNDER DROGER ELLER MISSBRUKAR ALKOHOL, KOMMER:

 

·        Elev tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare kallas in för samtal och information. Vid samtalet ska förslag till en individuell handlingsplan ges.

·        Till samtalet kan rektor kalla; mentor, socialförvaltning, kurator, skolsköterska, samt vid behov andra resurspersoner.

 

9.   OM ELEV KOMMER DROG – ELLER ALKOHOLPÅVERKAD               TILL SKOLAN:

 

 

 

10. BESLUT OM ÅTGÄRDER ANGÅENDE POLICYN FATTAS AV             REKTOR I SAMRÅD MED ELEVHÄLSAN.

 

 

 

* Årjängs ansvar = En resursgrupp för alkohol- och drogfrågor i kommunen med representanter från polis, socialförvaltning, fritidsförvaltning, skolan och kommunledning.

 

 

 

 

 

Vi åtar oss att samarbeta på detta sätt:

 

_______________________________

Rektor                                

 

_______________________________

Elev                                    

 

_______________________________

Vårdnadshavare

 

Föräldrakontraktet skickas till:

Årjängs gymnasieskola Box 908

672 29 Årjäng