8344dialoguesquotidiens3

Kan du spela keno?

Tu sais jouer au Keno?

Nej, förklara för mig!

Non, explique-moi!

Se här, här är en kenobricka.

Tiens, voilà une grille de Keno.

Hur många nummer finns det?

Il y a combien de numéros?

Det finns 75 nummer. Man skall välja 10.

Il y a 75 numéros. Il faut choisir 10.

Ok. Kryssar man i de valda rutorna?

D’accord. On coche les cases choisies?

Ja, du sätter ett kryss på de valda siffrorna.

Oui, tu mets une croix sur les chiffres choisis.

Och dragningen går på teve?

Et le tirage passe à la télé?

Ja, det är varje dag klockan 15.00 på France 3.

Oui, c’est tous les jours à 15.00 sur France 3.

Är det lätt att vinna något?

C’est facile de gagner quelque chose?

Nej, de drar 20 nummer och man måste ha minst 5 rätta nummer för att vinna.

Non, ils tirent 20 numéros et il faut avoir au moins 5 bons numéros pour gagner.

Jag gillar inte så mycket turspel.

Je n’aime pas tellement les jeux de hasard.

Inte jag heller men vi skall försöka att vinna!

Moi non plus mais on va essayer de gagner!

Här är min kupong. Hur mycket kostar det?

Voilà ma grille. C’est combien?

Det kostar 2 euro per rad. Skall vi titta på dragningen hos mig klockan 3?

C’est deux euros la grille. On regarde le tirage chez moi à trois heures?

Ja, med nöje.

Oui, avec plaisir.

Jag sticker till tobaken med kenokupongen.

Je file au bureau de tabac pour le bulletin de Keno.

Vi ses i eftermiddag!

À cet après-midi!

Vi ses i eftermiddag!

À cet aprèm!