8344dialoguesquotidiens2

Jaha Laure, är du trött?

Alors Laure, tu es fatiguée?

Ja, jag är extremt trött.

Oui, je suis extręmement fatiguée.

Varför?

Pourquoi?

Jag har enormt med arbete just nu.

J’ai énormément de travail en ce moment.

Åh ja, du är överhopad? Jag också.

Ah oui, tu es débordée? Moi aussi.

Dessutom sover jag dåligt på natten.

En plus je dors mal la nuit.

Du arbetar för mycket! Sluta lite!

Tu travailles trop! Arręte un peu!

Jag kan inte. Jag har fortfarande många saker att göra.

Je ne peux pas. J’ai encore beaucoup de choses ā faire.

Kom till mig i kväll. Vi äter något tillsammans!

Viens chez moi ce soir. On mangera quelque chose ensemble!

Jag är ledsen men jag har verkligen inte tid.

Je suis désolée mais je n’ai vraiment pas le temps.

Ok, den här helgen då?

Bon, ce week-end alors?

Nej, den här helgen åker jag med min kusin till London.

Non, ce week-end je pars avec ma cousine ā Londres.

Åh trevligt, lite vila då?

Ah sympa, un peu de repos alors?

Ja, vi skall tillbringa tre dagar i den engelska huvudstaden.

Oui, on va passer trois jours dans la capitale anglaise.

Det kommer att göra dig gott! Trevlig resa då!

Įa va tefaire du bien! Bon voyage alors!

Tack! Vi ses senare!

Merci! Ā plus!