Lokal pedagogisk planering - Moderna språk, årskurs 8

Kursplanens syfte

Eleven ska

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Moment

Lokala mål

Innehåll

Bedömning

Tala

Du ska vidareutveckla dina strategier för hur du kan göra dig förstådd när språket inte räcker till.

Du ska lära dig strategier för att delta i och bidra till samtal.

Du ska kunna göra enkla  beskrivningar av saker och personer.

Du ska ha kunskap om de grund-läggande uttalsreglerna och de grammatiska reglerna samt känna till de vanligaste artighetsfraserna.

Du framför egna dialoger.

Du övar på att beskriva saker och personer i olika sammanhang.

Du ställer och besvarar enkla frågor med hela meningar.

Du deltar aktivt under lektionerna för att lära dig de regler som finns.

 

 

Den muntliga färdigheten bedöms i klassrummet under lektionerna i de övningar som genomförs.

Din aktiva roll är viktig för bedömningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriva

Du ska lära dig strategier för hur du kan göra dig förstådd i skrift när språket inte räcker till.

Du ska kunna skriva och besvara enkla meddelanden.

Du ska kunna skriva enkla instruktioner.

Du ska kunna berätta om dig själv och andra samt göra beskrivningar på ett sammanhängande sätt.

Du lär dig fler regelbundna och

oregelbundna verb i olika tempus.

Du utvecklar ditt ordförråd med t ex

adjektiv och prepositioner.

Du skriver mer utförliga texter om olika ämnen.

Skriftliga förhör i olika former.

Skriftliga uppgifter i olika former.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsa

Du ska läsa och förstå enkla texter om vardagliga ämnen.

Du ska kunna förstå enkel skriftlig information, t ex menyer, tidtabeller och notiser.

Du ska kunna söka och välja lämpliga texter från olika media.

Du läser olika typer av enkla texter i

läroboken, på internet och ur andra

medier.

 

 

 

Uttal och språkligt flyt vid högläsning.

Läsförståelsetester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyssna

Du ska lyssna och förstå tydligt talat språk i lugnt tempo.

Du ska lyssna och förstå lärarens instruktioner.

Du ska lyssna på och förstå andra i olika sammanhang.

Du ska lära dig strategier för att uppfatta betydelsebärande ord.

Du tar del av olika typer av hörövningar, t ex film, musik, dikter, sånger, tv-program, samtal och berättelser.

 

 

 

 

Hörförståelsen bedöms i klassrummet under lektionerna, samt genom kontinuerliga hörövningar.

Din aktiva roll är viktig för bedömningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realia

Du ska ha kunskap om vardagsliv och levnadssätt i områden där språket används.

 

Du arbetar med olika typer av projekt.

Du tar del av t ex tv-program, faktatexter och filmer.

Projekt enskilt eller i grupp med varierande redovisningsformer.